Není hasič jako hasič

Pokusím se na pár řádcích vysvětlit rozdíl mezi hasičem – členem SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ (dále jen SDH) a hasičem – členem JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ (dále jen JSDH).

Názvy jsou téměř shodné, proto chápu, že většina občanů nevidí rozdíl. Ale právě jedno písmeno a to písmeno „J“ před SDH, tedy JSDH, rozděluje tyto organizace a to zásadně.

JSDH

Jednotka sboru dobrovolných hasičů se řídí zákonem 133/85 Sb,. ve znění pozdějších předpisů,tedy zákonem „O požární ochraně“.
Zřizovatelem JSDH dle §29 zákona 133/85 Sb,.je obec.

Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany:

 • a) Zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce,která provádí hašení požárů a záchranné práce
  při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního prá-
  vního předpisu ve svém územním obvodu,členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce za ha-
  šení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech v mimo-
  pracovní době poskytuje odměnu.
 • b) Udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
 • c) Zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
 • d) Zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a požární ochrany.
 • e) Zajišťuje péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,jakož i péči o zaměstnance zařazené v jednotkách hasičských záchranných sborů podniků,členy jiných jednotek sborů dobrovolných hasičů obce nebo podniků,popřípadě i o osoby vyzvané k poskytnutí osobní pomoci podle §18,jestliže zasahují za ztížených podmínek nebo u déle trvajícího zásahu na území obce

atd.

SDH

Sbor dobrovolných hasičů je občanské sdružení pracující na úseku požární ochrany.Řídí se zákonem č.83/1990 Sb.ve znění pozdějších předpisů,tedy zákonem „O sdružování občanů“.Toto sdružení,ostatně jako i ostatní občanská sdružení,nesmí dle §5 tohoto zákona,vykonávat funkci státních orgánů,pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.Nesmí řídit státní orgány a ukládat povinnosti občanům,kteří nejsou jejich členy.

Občanským sdružením,veřejně prospěšným organizacím a jiným orgánům a organizacím může být poskytována dotace v souladu se zákonem č.218/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů(rozpočtová pravidla) a dle zákona č.250/2000,.Sb o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Z výše napsaného je tedy patrné,že SDH a JSDH nemají po právní stránce nic společného.Mohou však spolupracovat,jak na to pamatuje zákon 133/85 Sb,. ve své páté části a to v §75.

Občanská sdružení,veřejně prospěšné organizace a jiné orgány a organizace působící na úseku požární ochrany pomáhají při plnění úkolů na úseku požární ochrany zejména tím, že:

 • a) pomáhají vyhledávat členy jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí
 • b) podílejí se na odborné přípravě členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
 • c) podílejí se souhlasem vlastníka na provádění údržby ,oprav požární techniky,věcných prostředků požární ochrany a objektů požární ochrany,včetně vodních zdrojů
 • d) podílejí se na činnosti směřující k předcházení požárům,zejména na preventivně výchovné činnosti mezi občany a mládeží
 • e) podílejí se na ediční a publikační činnosti a na dokumentaci historie požární a hasičstva

Závěrem:

Člen JSDH nemusí být členem SDH a naopak.V obci může fungovat SDH,přitom obec nemusí mít povinnost zřídit JSDH.Nebo naopak,obec jednotku zřídí,aniž by v obci fungovalo SDH.Pokud někomu stále není jasný rozdíl mezi JSDH a SDH,nahraďte JSDH zkratkou JPO tj.jednotka požární požární ochrany.

Sadílek Jiří, velitel JSDH Meziměstí

Na začátek stránky Tisk stránky Sdílet na: Facebook Twitter Google+ Linkedin